Na Zelenom ranči sa konal prvý workshop „Open Playground V4“

V príjemnom prostredí Zeleného ranča pri Košiciach sa uskutočnil prvý workshop „Open Playground V4“, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu s názvom „We are equal not identical – in Open Playground“ (Sme si rovní, nie rovnakí  – Otvorené ihrisko). Projekt realizuje nezisková organizácia Úspech za finančnej podpory Medzinárodného višehradského fondu v spolupráci s partnerskými organizáciami z krajín V4. Na tejto udalosti sa v dňoch od 22.6. – 25.6.2017 zúčastnilo 30 účastníkov – deti i dospelých z Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska.

Workshop bol rozdelený do piatich stanovíšť, v ktorých si účastníci mohli vyskúšať svoje tvorivé schopnosti a manuálne zručnosti v oblasti kreatívneho písania, maľovania, šitia a pletenia. Súčasťou Otvoreného ihriska V4 bolo taktiež stanovište, kde sa predvádzali jednoduché chemické experimenty.

Projekt poskytol deťom a dospelým možnosť aktívne sa zapojiť do všetkých spomínaných aktivít podľa vlastného výberu. Workshop prebiehal formou zážitkového učenia, pri ktorom účastníci v uvoľnenej atmosfére prejavili prirodzený záujem osvojiť si nové poznatky a praktické zručnosti.

Jednotlivé stanovištia sa tak stali priestorom využívania vlastného tvorivého potenciálu detí, pri ktorom bola zapojená celá ich osobnosť. Workshop zahŕňal spomínaných päť interiérových aktivít, ako aj jednu aktivitu, prebiehajúcu v exteriéri Zeleného ranča, ktorej výsledkom bola premena stavebného materiálu (betónových valcov) na ,,detské ihrisko“ pripomínajúce dva obrovské hrnčeky.

Tvorcovia projektu sa spoločným úsilím podieľajú na hľadaní nových ciest na riešenie aktuálnych problémov vzdelávania inovatívnymi metódami a neklasickou formou výučby. Pozitívne ohlasy zástupcov partnerov jednotlivých krajín, ako aj dobrá spätná väzba od ostatných účastníkov, nasvedčujú tomu, že projekt bol úspešný a bude pokračovať realizáciou lokálnych 2-dňových workshopov s podobnou tematikou.

Uvedené aktivity sa uskutočnili v kontexte ľudských práv a slobôd so zámerom podporiť vzájomnú solidaritu a empatiu medzi ľuďmi. Deti a dospelí mali možnosť prejaviť sa a prezentovať svoje názory, myšlienky a predstavy cez kreatívnu prácu bez obáv z odlišnosti. Projekt sa niesol v duchu vzájomnej spolupráce a akceptovania rozdielov, ktoré sú neodmysliteľným krokom k spolupatričnosti a zveľaďovaniu medziľudských vzťahov.